Dotazník nápadů - UKONČEN

Milí spoluobčané, zde máte možnost vyplnit dotazník nápadů, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy osobně představujete svoji obec. Kde vidíte její problémy či potenciály a kam si ji přejete směřovat. Prosíme Vás o odpovědi na následující otázky. Budeme také rádi za Vaše další nápady, myšlenky či vize, které mohou vést ke zlepšení Vašich oblíbených míst. Tyto náměty budou převedeny do vizuální podoby studie návsi a vize rozvoje obce Hrdějovice, což je soubor mnoha architektonických studií řešících celou obec a její okolí. NEZAPOMEŇTE, PROSÍM, po vyplnění dotazník stisknutím tlačítka na konci odeslat.

vyplnit dotazník

Obsah

Úvod 1
Potenciály a témata - urbanismus 3
Hrdějovická keramika 4
Orty a pěší okruhy 5
Obnova cest v krajině 7
Pěší propojky v intravilánu 9
Cyklostezky a pěší cesty směrem na Budějovice a kolem Vltavy 10
Industriální cyklostezka po bývalé železniční trati 11
Voda v krajině i v obci 12
Propojení dvou částí obce 13
Nová zástavba 14
Místa k řešení - architektura 15
Keramička a její okolí 16
Obecní úřad a jeho okolí - náves horní části 18
Okolí kapličky a studánky 20
Točna autobusu 22
Autobusové zastávky 23
Vyhlídka u borovice 24
Zatopená pískovna 25
Přírodní park v lese v zavezeném lomu 26
Náves u Těšínské ulice 28
Umrlčí cesta - křížová cesta 31
Roklinky + vyhlídky 32
Další nápady ve skicách 33

Úvod

Hrdějovice je obec v blízkosti Českých Budějovic s pěkným okolím. Mnoho lesů, zajímavé památky (kapličky, Orty, Opatovice), tradice (keramika) a mnoho dalšího.

Vize rozvoje, kterou jsme pro Vás zpracovali, je dlouhodobý projekt, který nahlíží na Vaši obec Hrdějovice z různých měřítek a oblastí. Hledáme dlouhodobé potenciály, ale i místa, která jsou zajímavá a mohou se rozvíjet již v blízké době. Mít vizi, ke které se nahlíží při dalším projednávání, projektování a realizacích, nám přijde důležité. Nevznikají pak nepromyšlené nahodilé projekty. Cílem je přinést do obce nápady, které vytvoří pěknou obec, ve které se Vám bude dobře žít.

Naše práce probíhala v několika fázích. Nejprve jsme místo důkladně prozkoumali a poté zanalyzovali. Zkoumali jsme všechny dostupné podklady (jak historické, tak ze současnosti), ale také jsme několikrát procházeli místo přímo v terénu. V průběhu práce pro nás byla důležitá i komunikace s obyvateli. Na začátku proběhl dotazník nápadů, který byl distribuován ke všem obyvatelům. Formát dotazníku nám sloužil jako odrazový můstek pro získání zpětné vazby od obyvatel. Na základě dotazníků jsme se i s některými z Vás obyvatel Hrdějovic setkali osobně.

Je samozřejmostí, že náš architektonický tým v průběhu práce spolupracuje s několika odborníky – krajinářem / geobotanikem, dopravním inženýrem, atd.

K místu přistupujeme s velkým přesahem, důraz klademe na řešení širších vztahů a návazností, které jsou důležité pro fungování řešeného místa. Tyto nápady pak předkládáme zejména ve formě skic. 

 

 

Koncept, který vznikl po analytické části a vymýšlení nápadů ve formě skic, jsme pak představili občanům na veřejné prezentaci. Veřejné projednání bylo důležitým milníkem v průběhu vytváření studie, jelikož obyvatelé mají možnost se zapojit do navrhování. Společně jsme debatovali nad jednotlivými návrhy, diskutovali případné námitky a hledali společné řešení. Zpětná vazba je dalším klíčovým momentem naší práce i z toho důvodu, že obyvatelé zažívají atmosféru společného utváření jejich prostředí, tedy světa, ve kterém se pohybují, kde žijí. Věříme, že i díky této skutečnosti Vám na veřejném prostranství více záleží.

Při práci jsme se snažili nalézt největší hodnoty a potenciály obce a dále je rozvíjet. Zabývali se jak místy v obci, tak v krajině. Řešili jsme návrh návsi jako jedno z nejdůležitějších témat. Přemýšleli jsme, jak do budoucna pracovat s keramičkou a Orty, v kterých vidíme potenciál. Avšak řešení autobusových zastávek, vyhlídek, stromů v ulicích je pro nás neméně důležité. Z hlediska krajiny jsme analyzovali zejména vedení cest, jak pro pěší, tak pro cyklisty, aby byla pro Vás okolní místa dobře a příjemně přístupná (např. napojení cyklostezky do Českých Budějovic, industriální cyklostezka po bývalé železniční trati). Důležitým tématem jsou i voda a stromy v krajině.

Řešená témata a místa nemají podrobnost studie ani projektové dokumentace. Jsou to náměty, nápady a podklady pro další jednání a rozpracování. Některé lze realizovat hned. U některých je to složitější akce související např. s vlastnickými vztahy pozemků, s finanční náročností apod. Doporučujeme si do budoucna ohlídat důležité pozemky, které by obec měla vlastnit a nikoliv je prodávat. Budeme rádi, když se zapojíte do realizace vize.

100%


Mapa stabilního katastru

Potenciály a témata – urbanismus

Hrdějovická keramika

Tradiční Hrdějovická keramika bývala kdysi velkým pojmem. Stále se v Hrdějovicích vyrábí, ale bohužel upadá její kvalita a výroba je velmi neekonomická. V hale, kde dnes probíhá výroba, pracují 3 zaměstnanci oproti původním cca 50 lidem. Dle zhotoveného průzkumu není potřeba ke stávající výrobě tak velký prostor. Určitě je však důležité v Hrdějovicích tradiční keramiku zachovat. Otázkou je, na jakém místě je vhodné keramickou výrobu zachovat. Jednou z možností, která se zdá být velmi výhodná, je zachovat keramickou výrobu v části keramické haly a propojit tento provoz s dalšími funkcemi. Potenciálů v Hrdějovicích je několik. Proto  navrhujeme z haly vytvořit i tzv. Centrum Ort. Součástí haly by bylo informační centrum pro návštěvníky Ort – bývalých kaolinových lomů, které se nacházejí v blízkém lese u Hrdějovic. Hala hrdějovické keramičky by se stala informačním zázemím pro turisty. Avšak nejen pro turisty navrhujeme rekonstruovat a využívat tyto budovy a prostor kolem nich. Místo by mělo být využíváno hlavně i místními obyvateli. Hala je dost prostorná na to, aby se sem vešel sál pro kulturní akce. Mohla by zde být kavárna s keramickou dílnou pro veřejnost a další možné aktivity. V hale by mohl být výstavní prostor. Např. by zde mohla být přesunuta i místní knihovna. Ze začátku by tak mohla knihovnice být zároveň pracovnice informačního centra Ort hrdějovické keramiky.

Navrhujeme využít potenciálu industriálního charakteru staveb a při úpravách odstranit některé přístavky a budovy a nechat vyniknout vzhled haly, která bude muset být zároveň rekonstruována. Při úsporném návrhu provozů nebude potřeba tolik velkých prostorů, proto navrhujeme některé konstrukce ponechat jako venkovní. Možné je zanechat jen nosnou konstrukci se střešními vazníky a tuto konstrukci doplnit vegetací – výsadbou stromů a popínavými rostlinami. Vedle vnitřních prostorů hal by tak vznikl i zajímavý venkovní prostor, který by se dal využít pro různé akce a jako venkovní posezení kavárny.

Co se týká samotného provozu keramiky, navrhujeme v rámci haly vytvořit jakési buňky pro výrobu keramiky, které by byly vytápěné. Vytápěný prostor narozdíl od celé haly by byl mnohem menší. Pro návštěvníky by bylo určitě zajímavé mít i možnost pozorovat výrobu keramiky a také si samotnou výrobu vyzkoušet. Část haly by mohla být rovněž pronajímána dalším umělcům. Mohly by zde být pořádány sympozia, setkání umělců, organizované veřejné dílny apod. Je možné i žádoucí, že by hrdějovická keramika získala další přidanou hodnotu současné umělecké produkce. Avšak stále je důležité zachovat princip a podstatu hrdějovické keramiky. Odborníci doporučují používat současné technologie, vyrábět pouze výrobky, které jsou potřeba. Je třeba klást důraz na spojitou linku výrobků. Proto je důležité, aby hlavní mistr (umělecký vedoucí hrdějovické keramiky) byl člověk vzdělaný v oboru a byl do projektu zapálen, jak se říká, aby to byl člověk na správném místě.

Obec má v plánu za hrdějovickou keramičkou zřídit sběrný dvůr. Sběrný dvůr není příliš vhodná funkce do místa, které má být společenským, kulturním a turistickým centrem obce. Pokud je však tento plán již nezvratný, doporučujeme alespoň provoz a příjezd ke sběrnému dvoru odclonit od provozu keramičky (např. stromy).

Orty a pěší okruhy

Velmi zajímavým prvkem jsou bývalé kaolinové lomy, tzv. Orty. Unikátní síť podzemních chodeb je v České republice pouze na dvou místech – zde u Hrdějovic a také na Plzeňsku, kde již lomy zpřístupnili veřejnosti (prohlídky, na které je možné se objednat). Orty u Hrdějovic jsou velmi zachovalé. Je nutné je ochránit a zachovat. Orty jsou významným potenciálem, který by dle našeho názoru mohl do Hrdějovic přilákat turisty. Podzemní síť chodeb se nachází v lese, který je na katastru tří obcí – Hrdějovice, Hosín, Borek. Na projektu zpřístupnění Ort je důležité spolupracovat i s okolními obcemi. Ideální by bylo udělat zajímavé přístupové cesty ze všech tří obcí např. i proto, aby se rozložil přístup a parkování návštěvníků do třech míst, ale také proto, aby všechny obce měly možnost  částečného zisku od návštěvníků Ort.

Navrhujeme tedy vycházkový okruh přes Orty (vstup do podzemí), roklinky (pozůstatek po povrchové těžbě), starý zavezený lom, vyhlídky (zejména na České Budějovice a Kleť) a nové centrum Ort v hrdějovické keramičce. Trasa je velmi různorodá, zajímavá pro návštěvníky. Okruh návštěvníky dovede nejen do podzemních chodeb Ort (přes oficiální vstup), ale také si lidé mohou sami projít velmi pěkné rokliny, které jsou pozůstatkem po povrchové těžbě. Na trase, např. v roklinkách, by mohla být umístěna venkovní expozice těžby. Expozice by mohla být i interaktivní. Inspirací může být např. žulová stezka u Skutče, kde návštěvníci vidí druhy vytěženého kamene, těžební nástroje a na určitém stanovišti lze pomocí QR kódu zobrazit i rozšířenou realitu.

Neméně důležitým bodem na trase je hrdějovická keramička, kde nově navrhujeme Centrum Ort. Zde mohou návštěvníci získat informace o Ortech, Hrdějovicích, keramice apod. Vstupenky do podzemních chodeb by bylo možné koupit jak v Centru Ort v Hrdějovicích, tak online přes internet. Na okružní trasu je možné se napojit ze všech tří obcí – Hrdějovice, Borek i Hosín. Trasa vede rovněž přes starý zavezený lom, kde navrhujeme vytvořit přírodní park, který se tak může stát příjemným odpočinkovým místem jak pro místní, tak pro návštěvníky Ort. Je zde prostor i na konání venkovních akcí.

Orty navrhujeme i lépe napojit na stávající cyklostezky. Navrhujeme, propojit cyklostezku 122 vedoucí přes Borek s cyklostezkou 1054 vedou přes Hosín a Hrdějovice novou propojkou přes les v blízkosti vstupu do Ort. Cyklostezka by vedla přes louku / nově upravený přírodní park na místě zavezeného lomu. Zde by byly cyklostojany (možnost uschování kola). Do samotného vstupu do podzemí Ort by již cyklisté pokračovali po lesní pěšině pěšky. Rovněž je důležité, aby vedla cyklostezka i kolem nového Centra Ort v keramičce.

Orty v lese jsou velmi nenápadné. Vstup do Ort by měl být rovněž stavbou, která výrazně nenaruší přírodní charakter lokality. Mělo by se jednat o kvalitní architekturu, avšak nepříliš mohutnou a dominantní.

I vnitřní prostor Ort by měl být využit pro zajímavou expozici spojenou se zvukem, světlem, videem. Část Ort by mohla být představena návštěvníkům tak, jak fungovala v době těžby. Část by mohla být využita k uměleckým expozicím. 

 

Mapa terénu s roklinami

Obnova cest v krajině

Co se týče prostupnosti krajiny, hlavní železniční trať z Českých Budějovic na Prahu je pro Hrdějovice bariéra. Není však jedinou. V polích bylo zrušeno a rozoráno několik cest, které dříve spojovaly Hrdějovice s okolními vesnicemi. Dobrá prostupnost sídlem i krajinou je důležitá z několika důvodů. Zejména má výhody pro lidi – krátké a příjemné pěší nebo cyklistické spojení mezi okolními vesnicemi, mezi kamarády ve vesnici, do obchodu, do školy, ale také na příjemnou procházku. Z Hrdějovic chybí zejména vhodné pěší a cyklistické propojení směrem na Hlubokou, Opatovice, k Vltavě, na Kněžské Dvory a do Českých Budějovic, k Makru a do Úsilného. Navrhujeme tyto cesty navrátit. Důležité je spolupracovat s okolními obcemi. Vedení starých cest je dobře vidět na mapách stabilního katastru nebo ortofoto z 50. let. Některé pozemky na zaniklých cestách jsou stále v majetku obce Hrdějovice, proto by jejich návrat mohl být jednodušší. Jedná se o několik cest na polích mezi Hrdějovicemi a Opatovicemi. Směrem na Hosín (např. úvozová cesta a propojení k borovici) jsou také pozemky ve vlastnictví obce.

Návrat cest do krajiny má i kladný vliv na konektivitu a heterogenitu krajiny. Kolem cest je určitě vhodné vysázet stromy), ideálně ovocné nebo jiné listnaté. Pokud je nyní cesta slepá (jako např. cesta k Suchanově kříži u lip v blízkosti nákladového nádraží) a je v blízké době nereálné její další pokračování, je i tak důležité ji zachovat a pečovat o ni. Kolem cesty je možné vysadit takové stromy nebo keře, jejichž plody jsou vhodné ke sběru. Samotná cesta může být cílem vycházky – sběr plodů nebo posezení na příjemném místě.

Realizace obnovy cesty a výsadba aleje kolem cesty by mohla být pro obec společenská akce. Sami obyvatelé Hrdějovic a Opatovic by se na realizaci mohli podílet.

Dobrá prostupnost krajiny je přínosná nejen pro místní, ale také pro turisty.

Majetková mapa

Pěší propojky v intravilánu

Kromě cest v krajině propojujících jednotlivé obce jsou pro obyvatele také důležité pěší propojky v intravilánu. Obec Hrdějovice se nyní skládá ze dvou částí – dolní starší části a horní novější části. Tyto části obce jsou nyní odděleny železniční tratí. Je to bariéra. Průchod obcí je možný jen na několika málo místech. V případě zrušení trati pro železniční dopravu a vzniku cyklostezky na násypu trati, bude obec mnohem lépe propojena. Násyp zde nebude bariérou, ale naopak propojujícím prvkem.

Při stávající situaci je jen velmi málo možností podejít železnici. Jeden průchod je v blízkosti louky Na Babě a druhý je zhruba jižně od návsi s úřadem. Oba průchody navrhujeme zpřístupnit a ideálně doplnit o navazující cestu. Západní průchod navazuje pozemkem na stávající komunikaci. Realizace této pěšiny je tedy reálnější. Průchod, který navrhujeme vést jedinou nezastavěnou částí z návsi s obecním úřadem jižně, je také důležitý. Avšak zde jsou všechny pozemky ve vlastnictví soukromém. Nepředpokládáme, že by tato propojka vznikla hned, avšak jako návrh ji ponecháváme, aby byla myšlenka průchodu ukotvena a třeba ji budoucí vývoj a majitelé někdy umožní zrealizovat. Tato pěší propojka by získala na významu také zejména v případě budování nové zástavby jižně od trati.

Na pěší propojky je důležité myslet zejména při budování nové zástavby, aby nevznikaly slepé úseky nenapojené na další části obce.

Pro dobrou prostupnost obce a přirozenějšího přechodu intravilánu do krajiny mají svůj význam také záhumenní cesty. Dříve bývaly v obci samozřejmostí. Vegetační pás pomáhal zachytit např. prach a vodu z polí. Proto doporučujeme na záhumenní cesty nezapomínat a obnovovat je. Jelikož obec nyní nevlastní příliš mnoho pozemků, přes které by mohly být nové cesty vedeny, jsou cesty zakresleny i přes nyní soukromé pozemky. Tato úvaha je myšlena do budoucna, kdy může být majetková i celková situace jiná. Vedení některých cest není zakresleno přesně, ale spíše znázorňuje princip.

Cyklostezky a pěší cesty směrem na Budějovice a kolem Vltavy

Jedno z nejdůležitějších prozatím chybějících cyklistických propojení je cesta z Hrdějovic do Českých Budějovic. Stávající bariéru tvoří zejména železnice a také hlavní komunikace bez cyklopruhů a nepřívětivým okolím. V našem návrhu doporučujeme několik možných variant nových cyklopropojení – cesty rychlé a přímé např. do práce, cesty bezpečnější bez automobilové dopravy a cesty turistické. Dále jsou v našich návrzích zaneseny nápady na cesty realizovatelné v blízké době a návrhy na cesty vzdálenější budoucnosti, jejichž proveditelnost bude pravděpodobně vyžadovat složitější akce a vyjednávání.

Nejideálnější cesta z Hrdějovic do Českých Budějovic by dle našeho názoru byla cesta z ulice Za Mandlíčků po staré cestě k Suchanově kříži a dále přes koleje k meandrům Vltavy a na nábřežní vltavskou cyklostezku. Tato cesta je celkem přímá, bezpečná (mimo trasy vozidel) a pěkná (přírodou). Stará cesta k Suchanově kříži je v majetku obce, rovněž i další pozemky před a za železnicí. Avšak k propojení se stávající cyklostezkou chybí kus území v obecním vlastnictví. Zde by bylo třeba se domluvit se soukromými majiteli. Rovněž je potřeba vyjednat umožnění přejezdu přes železnici.

Kolem železnice vede nyní polní cesta, která je pro kola průjezdná. Vyžadovala by pouze několik úprav. V Kněžských Dvorech by bylo vhodné tuto stezku napojit na plánovanou cyklostezku podél Dobrovodské stoky. Pokud se má jednat o přímé propojení kolem Boshe, je třeba opět jednat s majiteli soukromých pozemků.

Dále navrhujeme upravit ulici Pražskou, která by se mohla stát rychlou spojnicí do Českých Budějovic i pro cyklisty. Ulice je pro automobily příliš široká na to, že je paralelní s dálnicí a na to, že přímo v obci. Navrhujeme udělat pouze jeden průjezdný profil pro auta v každém směru, doplnit cyklopruhy a stromořadí.

Stávající cyklostezka podél Vltavy má také velký potenciál. Cyklostezku navrhujeme více zatraktivnit např. doplněním pobytových míst. Odbočka k Opatovicím by např. mohla být doplněna dřevěným molem a nějakou zajímavou směrovkou přímo na zemi na cyklostezce, která by projíždějící upozornila na malebnou vesničku. Dalším zajímavých místem, které by si zasloužilo doplnění, jsou staré meandry Vltavy. Navrhujeme i několik nových možných přejezdů přes Vltavu (např. využití stávajícího železničního mostu nebo využití mostu plánovaného obchvatu).

Turistická mapa

Industriální cyklostezka po bývalé železniční trati

Hrdějovicemi prochází hlavní železniční trať z Českých Budějovic na Prahu. V plánu krajského a celorepublikového významu, který se řeší již několik let, je modernizace a urychlení vlakového spojení z Českých Budějovic do Prahy. Zatím není jasné, v jakém horizontu se tento plán uskuteční, avšak pro Hrdějovice by byl velkým pozitivem. V plánu je tunel pod lesem s Orty. Stávající trať z Hrdějovic na Hlubokou by tedy ztratila význam. Proto (i na základě podnětů z kraje) navrhujeme tuto trať v budoucnu využít jako cyklostezku.

Pro Hrdějovice by měl tento návrh i obrovský význam z hlediska propojení nyní oddělených částí obce.

Cyklostezka na násypu by si měla ponechat industriální charakter. Doporučujeme zanechat sloupy, zajímavé drážní objekty, vedení, koleje (kde to půjde). Některé sloupy je možno nechat porůst popínavkami.

Cyklostezka by se mohla stát velmi atraktivní. Jednak profil stoupání je velmi mírný, za druhé by vedla opravdu pěknou krajinou – lesy s výhledy. A za třetí by na ní mohlo vzniknout několik zajímavých míst k zastavení (hrdějovická keramička a Centrum Ort, staré nádraží Hrdějovice – možné místo pro občerstvení, altán Na Babě, staré nádraží Hosín s vyhlídkou na Opatovice, 2 staré viadukty s vyhlídkou na Hlubokou, staré nádraží Hluboká s možnou restaurací).

Voda v krajině i v obci

Problém globálnějšího charakteru – sucho a nedostatek vody v krajině – je třeba řešit i v Hrdějovicích. Zároveň se při přívalových deštích objevují v Hrdějovicích i záplavy. Proto je velmi důležité vytvořit v krajině přirozený prostor pro rozliv vody.

Potok Kyselá Voda byl v minulosti narovnán, okolí meliorováno. Navrhujeme opět navrátit potoku jeho přirozený tok, nechat ho volně meandrovat. Pro začátek by stačilo neopravovat stávající betonové koryto, voda si nakonec cestu najde sama. Případně koryto někde narušit. Kolem potoka bude třeba získat alespoň 10 m široký prostor na každou stranu. Pozemky kolem potoka vlastní různí majitelé. Avšak je třeba si uvědomit důležitost opatření pro krajinu. V Česku jsou již známy případy, kdy došlo k domluvě mezi majiteli pozemků a obcí. Každý věnoval zhruba 5-10% ze svých polí ve prospěch krajinných úprav (prostor pro vodu, remízy, cesty). Příkladem jsou např. obce Blovice a Spálené Poříčí v Plzeňském kraji.

Místa se suchými i polosuchými poldry navrhujeme zejména na východ od obce. Prostor pro rozliv vody by tak ochránil náves a obec před záplavami z přívalových dešťů. Nově vzniklá jezírka by jistě přilákala řadu živočichů a rostlin a stala by se také cílem pro příjemnou procházku. Příkladem takové realizace je např. tok Moravské Sázavy u obce Žichlínek.

Jako protipovodňová opatření proti přívalovým dešťům od severu navrhujeme pole ve svahu rozčlenit remízy. Remízy do krajiny patří, je to ověřený prvek již po několik staletí.

V Hrdějovicích se nachází studánka U Panny Marie Těšínské. Je to celkem vydatný zdroj pitné vody, který však mizí v zemi a je dále nevyužit. Proto navrhujeme vodu ze studánky vést povrchovým korytem do nových rybníčků v prostoru pod kaplí.

Propojení dvou částí obce

Dvě části obce (starší a mladší) nejsou v současnosti dobře propojeny. Bariéru tvoří železnice. V případě vybudování cyklostezky místo železnice, by se situace výrazně zlepšila. Ale i za stávajícího stavu fungující železnice lze doplnit možné pěší propojky ve stávajících avšak zarostlých a zanedbaných průchodech pod tratí.

V každé části obce se nachází kaple. Kaple Panny Marie se nachází na návsi v dolní části obce a poutní kaple Panny Marie Lurdské se nachází na Těšíně v horní části obce. Tyto kaple navrhujeme po celé délce jejich propojovací cesty doplnit lipovou alejí. Na některých místech už lípy jsou. Doporučujeme hledat i další místa podél cesty vhodná k výsadbě, až bude nakonec alej vysazena podél celé cesty.

Nová zástavba

Hrdějovice jako obec blízká městu České Budějovice má potenciál nové výstavby pro bydlení. Proto navrhujeme několik vhodných míst pro novou zástavbu. A naopak nedoporučujeme další rozšiřování obytné zástavby jinam (např. severně od obce v katastru Hosína). Nová zástavba by měla být navržena tak, aby propojovala obě části obce, nevzdalovala se příliš od centra a nerozlézala se do krajiny.

Novou výstavbu navrhujeme realizovat postupně (např. max. 2 rodinné domy za rok), aby nedocházelo ke skokovému nárůstu. Důležité je, aby nová výstavba byla dobře propojena s ostatními částmi obce, aby nevznikaly slepé cesty pro pěší. Časem po výstavbě většího množství obytných domů vznikne pravděpodobně i potřeba další vybavenosti. Proto navrhujeme i rezervní místo pro mateřskou školu nacházející se na rozdíl od stávající mateřské školy v dolní části obce v blízkosti sportoviště. Každá nová lokalita by měla mít alespoň malé veřejné prostranství a také záhumenní cestu.

Doporučujeme pro každou lokalitu vypracovat územní studii s regulacemi tak, aby nevznikala volná zástavba různě vypadajících rodinných domů.

Místa k řešení – architektura

Keramička a její okolí

Tradiční Hrdějovická keramika bývala kdysi velkým pojmem. Stále se v Hrdějovicích vyrábí, ale bohužel upadá její kvalita a výroba je velmi neekonomická. V hale, kde dnes probíhá výroba, pracují 3 zaměstnanci oproti původním cca 50 lidem. Dle zhotoveného průzkumu není potřeba ke stávající výrobě tak velký prostor. Určitě je však důležité v Hrdějovicích tradiční keramiku zachovat. Otázkou je, na jakém místě je vhodné keramickou výrobu zachovat. Jednou z možností, která se zdá být velmi výhodná, je zachovat keramickou výrobu v části keramické haly a propojit tento provoz s dalšími funkcemi. Potenciálů v Hrdějovicích je několik. Proto  navrhujeme z haly vytvořit i tzv. Centrum Ort. Součástí haly by bylo informační centrum pro návštěvníky Ort – bývalých kaolinových lomů, které se nacházejí v blízkém lese u Hrdějovic. Hala hrdějovické keramičky by se stala informačním zázemím pro turisty. Avšak nejen pro turisty navrhujeme rekonstruovat a využívat tyto budovy a prostor kolem nich. Místo by mělo být využíváno hlavně i místními obyvateli. Hala je dost prostorná na to, aby se sem vešel sál pro kulturní akce. Mohla by zde být kavárna s keramickou dílnou pro veřejnost a další možné aktivity. V hale by mohl být výstavní prostor. Např. by zde mohla být přesunuta i místní knihovna. Ze začátku by tak mohla knihovnice být zároveň pracovnice informačního centra Ort hrdějovické keramiky.

Obec má v plánu za hrdějovickou keramikou zřídit sběrný dvůr. Sběrný dvůr není příliš vhodná funkce do místa, které má být společenským, kulturním a turistickým centrem obce. Pokud je však tento plán již nezvratný, doporučujeme alespoň provoz a příjezd ke sběrnému dvoru odclonit od provozu keramičky (např. stromy).

Navrhujeme využít potenciálu industriálního charakteru staveb a při úpravách odstranit některé přístavky a budovy a nechat vyniknout vzhled haly, která bude muset být zároveň rekonstruována. Při úsporném návrhu provozů nebude potřeba tolik velkých prostorů, proto navrhujeme některé konstrukce ponechat jako venkovní. Možné je zanechat jen nosnou konstrukci se střešními vazníky a tuto konstrukci doplnit vegetací – výsadbou stromů a popínavými rostlinami. Vedle vnitřních prostorů hal by tak vznikl i zajímavý venkovní prostor, který by se dal využít pro různé akce a jako venkovní posezení kavárny.

Co se týká samotného provozu keramiky, navrhujeme v rámci haly vytvořit jakési buňky pro výrobu keramiky, které by byly vytápěné. Vytápěný prostor na rozdíl od celé haly by byl mnohem menší. Pro návštěvníky by bylo určitě zajímavé mít i možnost pozorovat výrobu keramiky a také si samotnou výrobu vyzkoušet. Část haly by mohla být rovněž pronajímána dalším umělcům. Mohly by zde být pořádány sympozia, setkání umělců, organizované veřejné dílny apod. Je možné i žádoucí, že by hrdějovická keramika získala další přidanou hodnotu současné umělecké produkce. Avšak stále je důležité zachovat princip a podstatu hrdějovické keramiky. Odborníci doporučují používat současné technologie, vyrábět pouze výrobky, které jsou potřeba. Je třeba klást důraz na spojitou linku výrobků. Proto je důležité, aby hlavní mistr (umělecký vedoucí hrdějovické keramiky) byl člověk vzdělaný v oboru a byl do projektu zapálen, jak se říká, aby to byl člověk na správném místě.

Obecní úřad a jeho okolí – náves horní části

Náves neboli centrum horní části obce Hrdějovice by mohlo být u dnešního obecního úřadu. Je zde i několik dalších služeb – mateřská škola, lékař, knihovna, pošta atd. Komplex budov a jeho okolí však nevytváří žádný příjemný veřejný prostor, který rozhodně nevybízí k pobytu. Hlavní vstup do úřadu je neznatelný a ani při příjezdu člověk nepozná, co je obecní úřad.

Proto navrhujeme několik úprav. Hlavní vstup do úřadu navrhujeme umístit na východní stranu při příjezdu po ulici Okružní z jihovýchodní strany. Zahrada mateřské školy by byla zmenšena o tento prostor. Úřad by mohl být doplněn vstupním přístavkem s vývěskami. Vnitřní provoz úřadu by pak bylo potřeba upravit. Úřad by tak získal malý reprezentativní a jasný předprostor.

Vstupy na poštu a k lékaři navrhujeme z jižní strany, kde vytváříme další veřejný prostor, který by byl doplněn i lavičkami a stromy.

Knihovnu z druhého patra navrhujeme přemístit do nového kulturního centra v hrdějovické keramičce. V patře by mohly vzniknout např. byty pro seniory, kteří by měli blízko k dětem z mateřské školy. Sběrný dvůr není rozhodně vhodná funkce do centra obce. Po přemístění dvora zde vzniká rezerva pro nový dům. I zde by mohly vzniknout byty pro seniory, které by svou zahradou mohly navazovat na zahradu mateřské školy

Abychom rozsáhlý komplex budov vizuálně rozčlenili, navrhujeme objekty natřít bílou barvou (jednotlivé hmoty) a spojovací krčky opatřit dřevěným obkladem (např. z latí). Latě by mohly také tvořit oplocení zahrady mateřské školy a zahrad seniorů.

Parkování na návsi by mělo být řešeno přímo u komunikace. Nejefektivnější jsou kolmá (případně šikmá) parkovací stání prostřídaná s výsadbou stromů. Úpravou profilu komunikací a veřejného prostoru se místo najde. Stávající bariéru temných a vzrostlých jehličnanů navrhujeme nahradit stromy listnatými.

Okolí kapličky a studánky

Poutní kaple Panny Marie Lurdské na Těšíně a pramen jsou velmi příjemným místem. Je to i kulturní, posvátný a společenský prostor obce, který má své kouzlo. Proto by i veřejné prostranství kolem kaple mělo dobře vypadat. Navrhujeme několik úprav.

Kaple je nyní nově upravena. Navrhujeme opravit i cestu k ní vedoucí – vydláždit ji kamennou štětovou dlažbou stejně jako je cestička k prameni. Prostor mezi kaplí a studánkou navrhujeme doplnit dřevěným stupňovitým pódiem, kterém by mohlo být využito jak pro každodenní posezení pro místní i pocestní, tak pro venkovní akce.

Pramen je vydatný, avšak jeho voda je svedena hned do země a není nijak využita. Proto navrhujeme nechat vodu z pramene téct po povrchu. Bude třeba vytvořit rigol a pokácet několik stromů. Rigol by mohl být doplněn v některých místech mokřadní vegetací. Ve spodní části louky a aleje navrhujeme vytvořit dvě jezírka, kde by byla voda zadržována. Již dříve zde jezírko bývalo. Prokácení některých stromů západní části prostoru od aleje místo více prosvětlí. Naopak východně od aleje na louce, kde je dnes dětské hřiště, navrhujeme doplnit ovocné stromy.

Točna autobusu

Pro zlepšení kvality prostoru u točny autobusu navrhujeme sloučit komunikaci pro autobus s příjezdovou cestou k domům. Parkovací stání přesunujeme do ulice Ke Kapličce. Nově orientovanou zastávku navrhujeme doplnit o posezení směrem ke kapli a přesouváme k ní zázemím pro řidiče. Cestičku ke kapli doplňujeme o lipovou alej.

Autobusové zastávky

Autobusové zastávky v obci jsou nyní ve velmi špatném stavu. Zastávky jsou reprezentačním prvkem obce a také společenským. Lidé se zde potkávají, čekají společně na autobus. Navrhujeme pro celé Hrdějovice zastávky jednoho typu, avšak různých druhů. Konstrukce bude jednoduchá. V Hrdějovicích jsou celkem čtyři autobusové zastávky. Možné obměny zastávek mohou být i v jejich využití při čekání – zastávka s houpačkou, s knihovničkou, s tabulí na kreslení, hrazdou apod.

Vyhlídka u borovice

Jedno z nejoblíbenějších míst dle dotazníkového průzkumu je vyhlídka u borovice. Od vzrostlé borovice při cestě na Hosín je pěkný výhled na Hrdějovice, České Budějovice a Kleť. Na místě se nachází starý betonový bunkr, místo je zanedbané a nijak upravené. Navrhujeme zde vytvořit jednoduchou dřevěnou vyhlídkovou plošinu s několika úrovněmi vhodnou k posezení, která bude položena na stávající beton. Borovice leží na katastru obce Hosín, proto je třeba spolupracovat i s obcí Hosín. K borovici ideálně navrhujeme dovést pěší cesty jak z východu od kaple Panny Marie  Lurdské na Těšíně, tak ze západu od rybníčku na konci roklinky.

Zatopená pískovna

Zatopená pískovna bývala kdysi příjemným místem i ke koupání, nyní je však značně zarostlá a zčásti zavezená navážkou. V první fázi navrhujeme pískovnu vyčistit a zpřístupnit břehy. Otázka možného koupání je zatím nejasná, ale i tak se toto místo může stát atraktivnějším. Navrhujeme prozkoumat, zda existuje přítok Kyselé Vody, a prověřit je případné možné doplnění.

Kromě zpřístupnění břehů na jednotlivých stranách navrhujeme také doplnění plovoucího mola s lávkami, které by břehy propojilo napříč. Molo by se stalo lákavým místem k vycházkám.

Důležité je i doplnění cest kolem pískovny a k pískovně.

Hodnotnou část krajiny jižně od pískovny mezi pískovnou a železnicí navrhujeme podpořit řízenou sukcesí. Nejprve zde doporučujeme pastvu.

Přírodní park v lese v zavezeném lomu

Jedno z mála zatím nevyužívaných míst se nachází v lese směrem k Ortům. Jedná se o starý zavezený lom. Bohužel stále pokračuje navážka, lidé sem vozí odpad ze svých zahrad. Toto místo má potenciál stát se příjemným prostorem pro vycházky, pobyt v přírodě v těsné blízkosti obce a zároveň zastavením na pěším okruhu po starých těžebních pozůstatcích. Rovněž kolem tohoto lomu navrhujeme vést novou cyklopropojku. Cyklisté by si zde odložili kolo v úschovně nebo cyklostojanu a dále pokračovali.

Místo navrhujeme kultivovat řízenou sukcesí. Nejprve je třeba odstranit navezený odpad a prokácet náletové dřeviny – zejména křídlatku. Břehy navrhujeme obnažit, ať vyniknou tůňky, prosekávat a nevysazovat nové dřeviny.

Plochu navrhujeme rozčlenit do charakterově různých míst – více otevřené plochy i místa intimnějšího charakteru. Travnaté louky, i plochy mlatové, písčité. Chodníčky pouze mlatové. Vše přírodního charakteru. Místo navrhujeme doplnit lavičkami. Místo by mělo umožnit i případné konání společenských a kulturních akcí. U vody navrhujeme umístit další pobytový prvek – vodní altán. Zavezený lom by měl být prostupný všemi směry, některé břehy bude třeba doplnit schůdky a některé tůňky lávkami.

Louka Na Babě

Na louce Na Babě se již nyní konají některé společenské akce (např. pálení čarodějnic). Je to klidné a příjemné místo mezi lesem a železničním násypem. Místo navrhujeme doplnit altánem s drobným zázemím pro akce a také prvky k posezení i ke hře a cvičení. Součástí altánu bude zázemí pro výčep, kryté posezení, suché WC. Může zde být i mini venkovní posilovna, mini venkovní kino apod. Altán je umístěn na východní straně dolní louky a prochází jím cesta, která pokračuje podél železnice na jihovýchod nebo přímo do průchodu pod tratí. Až bude z železnice cyklostezka, doporučujeme využít svahu násypu pro terasovité schody k posezení. Cyklostezka by pak měla být s louku více propojena. Na severním okraji louky přímo pod lesem navrhujeme umístit dřevěné sedací prvky. Z místa je pěkný výhled.

Umrlčí (křížová) cesta

Z Hrdějovic do Hosína navrhujeme vést křížovou cestu tvořenou z 13 zavěšených keramických malovaných křížů po cca 100 metrech. Cesta bude začínat u malé kaple na louce Na Babě v Hrdějovicích a povede lesem kolem hřbitova v Hosíně, který je společný i pro Hrdějovice. Cesta bude končit u kostela sv. Petra a Pavla v Hosíně.

Kříže budou pověšené na stromech za lanka ve výšce minimálně 2,5 metrů nad zemí. Velikost jednoho kříže bude 800 x 1000 mm z hrdějovické keramiky s tradiční hrdějovickou malbou.

Na tomto projektu je rovněž důležité spolupracovat s obcí Hosín.

Roklinky + vyhlídky

Kolem Hrdějovic jsou v lesích zajímavé roklinky. Je to pozůstatek po povrchové těžbě. Navrhujeme tyto roklinky zprůchodnit – prosekat a jemně upravit pěšinu k průchodu. Nad roklinka (v lese směrem na Hosín) na okraji lesa je několik míst s pěknými výhledy. Místa navrhujeme doplnit dřevěnými prvky k posezení nebo i stolem k možnému pikniku. Vyhlídková místa a roklinku navrhujeme propojit pěšinami.

Další nápady ve skicách

Vize v PDF

Vize rozvoje obce Hrdějovice

49°1′8.43″ S. Š., 14°28′42.9″ V. D.

On-line verze:

https://hrdejovice.cityupgrade.cz

City Upgrade